HTCOM.sk - Nakupovanie v pohodlí domova

Telefonické, SMS objednávky
045/225 0045
0949 168 124

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Úvod Obchodné informácieZáručné podmienky

Záručné podmienky

 

 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami pri predaji tovaru na súkromnú potrebu podľa

§ 620 ods.1 Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Záručná doba 12 mesiacov je pre osoby, ktoré zakúpený tovar budú používať na podnikateľské účely, a teda takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka a stanovuje ju aj konkrétny dovozca či výrobca! Servisné strediská pre uplatnenie záručných a pozáručných opráv sú uvedené v sekcii O nákupe, časť Servisné strediská alebo aj v spodnej časti e-shopu, v sekcii Zoznam servisných stredísk. Pred uplatnením záručnej, resp. pozáručnej reklamácie nás vopred kontaktujte na e-mailovej adrese reklamacia@htcom.sk, kde s Vami dohodneme ďalší postup.Nároky z vád tovaru:
Podľa § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (spotrebiteľ):

 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre viacnásobné opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste alebo na inom pre Kupujúceho prístupnom mieste (napr. na internetovej stránke Predávajúceho) uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

V prípade výmeny tovaru za nový, dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

 

 


Akciové produkty
 
Na sklade
91,67 €
85,20 €
  Detail
 
Na sklade
140,86 €
126,54 €
  Detail
Novinky
1
Copyright © 2011 - 2018 HTCOM.sk
Tvorba e-shopov - All4Shop.sk Tvorba e-shopov